Classes


Class Name Teacher Assignments
5 A Math Google Classroom Mrs. Victorine Cline
6 (1 new)
5 A Reading Google Classroom Mrs. Victorine Cline
7 (1 new)
5 A Science-2021-2022 Google Classroom Mrs. Victorine Cline
7 (2 new)
5 A Social Studies-2021-2022 Google Classroom Mrs. Victorine Cline
16 (2 new)
Mrs. Cline's 2021-2022 5-A Class Home Page Google Classroom Mrs. Victorine Cline
1